1.         Doelstellingen van de vereniging
Het hoofddoel van de vereniging is om publiekelijk op te komen voor het belang, de prestaties en de mogelijkheden van Drank- en Horecawet inspecteurs/toezichthouders. Meer specifiek betekent dit dat de vereniging zich inzet (in volgorde):

 1. Om mogelijkheden te creëren waarin DHW inspecteurs elkaar kunnen ontmoeten, vakinhoudelijke informatie en ervaringen uitwisselen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het werkveld.
 2. Om ontbrekende middelen, ontbrekende bevoegdheden en andere struikelblokken te identificeren en op te lossen.
 3. Om een eenduidige handhaving in Nederland te bewerkstelligen (met behoud van lokaal maatwerk), dat duidelijkheid schept voor gemeenten en ondernemers en een waterbedeffect tussen gemeenten voorkomt.
 4. Om efficiënt en effectief toezicht te promoten en richtlijnen en methoden te ontwikkelen voor effectief toezicht op de DHW, op basis van kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Nevendoelstellingen, naast de belangrijkste doelstellingen, zoals hierboven benoemd, zet de vereniging zich ook in voor de volgende nevendoelstellingen:

 • Het zoeken naar nieuwe efficiënte & effectieve toezichtmethodes om overtredingen van de leeftijdsgrens voor alcohol te constateren en bestraffen.
 • Het ontwikkelen van een methode om dronkenschap in de (para)commerciële horeca aan te pakken. Op dit moment is er voor DHW inspecteurs geen duidelijke aanpak voor het doorschenken aan klanten die zich reeds in kennelijke staat van dronkenschap in een horecabedrijf bevinden.
 • Het voortzetten van de regeling waarbij weekendpoolers (NVWA) door gemeenten ingeschakeld kunnen worden (dus ook na 1 januari 2014).
 • Het promoten van constructieve samenwerking tussen DHW inspecteurs en de politie.

2.         Doelgroep van de vereniging
Lidmaatschap van de vereniging is uitsluitend mogelijk voor aangewezen inspecteurs/toezichthouders op de Drank- en Horecawet. Informatie over lidmaatschap.

3.         Activiteiten van de vereniging

 • Meetings
 • Studiereizen
 • Meeloopavonden
 • Uitwisselingstrajecten
 • Kortingen voor grote conferenties
 • Ervaringen delen met gemeenten die op het gebied van toezicht op de Drank- en Horecawet worden beschouwd als ‘voorlopers’, ‘achterlopers’ en de groep daartussen
 • Uitwisseling kennis en ideeën via forum

4.         Faciliteiten van de vereniging

 • Website (inclusief een afgeschermd gedeelte voor leden)
 • Nieuwsbrief
 • Informatielijn