Zutphen staat blurring toe

In Zutphen knijpt de gemeente voortaan een oogje toe als het gaat over mengvormen tussen detailhandel en horeca – ook wel blurring genoemd.

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft besloten dat voorlopig niet actief wordt gehandhaafd op de branchevervaging. “De wetgeving loopt achter, daarom regelen we het zelf.”

Lees meer

Bijna alle sportkantines schenken alcohol

In bijna alle sportkantines wordt alcohol verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan 2.000 sportclubs in Nederland aan hebben meegedaan.

Bij een kwart van de sportclubs uit het onderzoek mag dit alleen na een bepaalde tijd of in een aparte ruimte. Je ziet grote verschillen tussen sporten. Bij hockey is het heel gebruikelijk om alleen alcohol te schenken vanaf een bepaald tijdstip of in een aparte ruimte (ongeveer de helft van de clubs hanteert deze regel), terwijl er bij tennisclubs nauwelijks regels zijn.

Alcohol langs de lijn is bij ongeveer de helft van de verenigingen uit het onderzoek niet toegestaan. Opvallend is dat voetbalclubs veel strenger zijn (bij ongeveer zes op de tien clubs mag het niet) dan andere veldsportverenigingen (ongeveer een kwart).

Lees meer

 

 

Vijf minderjarigen naar HALT voor alcohol op kermis Oirschot

Op de kermis in Oirschot zijn zaterdagavond vijf jongeren van onder de achttien jaar oud aangehouden omdat zij in bezit waren van alcoholhoudende drank. De politie verwees hen door naar bureau HALT.

Lees meer

Burgemeester wil geen alcohol op Brazilië-festival in Baarle-Nassau

Het eerste alcoholvrije festival van Nederland. Zo wordt het Brazilië-festival in Baarle-Nassau nu aangekondigd. Een beetje tegen wil en dank, want voorzitter Hugo van den Elshout betreurt het besluit van burgemeester De Hoon om geen alcoholontheffing te verlenen.

Volgens woordvoerder Marcella van Deursen van de gemeente Baarle-Nassau gaat het voornamelijk om de locatie. “We willen het alcoholgebruik onder jongeren sterk terugbrengen en kunnen het niet tolereren dat er dan alcohol wordt geschonken op een school. Dat geeft het verkeerde signaal.”

Lees verder

Rijssen-Holten maakt namen overtreders openbaar

Op verzoek van De Twentsche Courant Tubantia maakt de gemeente Rijssen-Holten toch de namen openbaar van de instellingen die alcohol schonken aan minderjarigen. Vorige week besloot het college van B en W nog de uitkomsten van het mystery guest-onderzoek geheim te houden, omdat er voor het eerst daadwerkelijk ook boetes zijn uitgedeeld.

Lees meer

PERSBERICHT: Gezondheidsorganisaties bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

VNG wil dat gemeenten de ruimte krijgen om het schenken en de verkoop van alcohol te vergemakkelijken

Afgelopen vrijdag liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het uitkomen van een onderzoeksrapport weten (www.vng.nl) dat zij bij de politiek gaat pleiten voor aanpassing van de Drank- en Horecawet.  Zij wenst dat elke gemeente de bevoegdheid krijgt te beslissen waar (anders dan alleen in de horeca) alcohol geschonken mag worden en in welke winkels (anders dan alleen in levensmiddelenwinkels en slijterijen) alcohol voor thuisgebruik mag worden verkocht. In de praktijk zal deze vorm van blurring (verwatering van de bestaande alcoholwet) ertoe leiden dat het aanbod van alcohol voor winkelende bezoekers van binnensteden sterk wordt verruimd. Dertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties adviseren dit niet te doen.

Minder verkooppunten is beter

De gezondheidsorganisaties wijzen erop dat uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat uitbreiding van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is risico’s heeft voor de volksgezondheid. Zij pleiten juist voor een beperking van het aantal alcoholverkooppunten en adviseren om de bestaande duidelijke wettelijke regels met betrekking tot de verkoop van alcohol te handhaven. Dus geen wijn of bier bij de kapper of kledingwinkels, geen proeverijen in supermarkten en geen verkoop van kratten bier in de horeca.

Alcohol wordt normaal

Als blurring wordt toegestaan krijgt alcohol meer en meer het imago van een normaal dagelijks te gebruiken consumptieartikel. Deze trend staat lijnrecht tegenover de toegenomen kennis over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik. Zo geeft de Gezondheidsraad aan dat niet-drinken de meest gezonde keuze is. Zij adviseert drinkers zich daarom te beperken tot maximaal één glas per dag. Ook de WHO benadrukt het belang van een beperking van de beschikbaarheid van alcohol. Het normaliseren van alcoholgebruik en het verruimen van het aantal verkooppunten heeft ook als gevolg dat kinderen en jongeren volwassenen steeds vaker zien drinken. Onderzoek leert dat goed voorbeeldgedrag van ouders sterk medebepalend is voor het voorkomen van alcoholgebruik door hun kinderen.

Gesprek over alcoholbeleid

De gezondheidsorganisaties hebben eerder aangeven in gesprek te willen met rijk en gemeenten over de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de wijze waarop gemeenten het lokale alcoholbeleid vormgeven.

De gezondheidsorganisaties delen de zorgen van de gemeenten als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid van de binnensteden, maar dat mag niet ten koste gaan van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Bovendien moet voorkomen worden dat de lokale regelgeving over de verkoop van alcohol per gemeente sterk uiteen gaat lopen en dat er in de praktijk onvoldoende handhavingscapaciteit is om de naleving van met name de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar te controleren.

Economische belangen mogen in de visie van de gezondheidsorganisaties niet prevaleren boven volksgezondheids- en veiligheidsbelangen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Brijder Jeugd

FAS Stichting Nederland

Indigo B.V./ Indigo Preventie

Iriszorg

Jellinek

Mondriaan GGZ

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs

Novadic-Kentron

Samenwerkende GezondheidsFondsen

Tactus Verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

Hogeschool Windesheim, lectoraat verslaving(spreventie)

 

 

 

Reactie Koninklijke Horeca Nederland op VNG-pilot blurring

Vrijdag 15 september publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de resultaten van de blurring-pilot. Een klein aantal gemeenten en ondernemers kreeg een jaar de ruimte om meer te doen dan volgens de Drank en Horecawet (DHW) mag. De VNG concludeert dat de pilot succesvol was en stelt voor dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of en met welke voorwaarden mengvormen van horeca (met alcohol) en retail is toegestaan. Een slecht idee, vindt KHN.

Gevaarlijke ontwikkeling”

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Uiteraard zijn de gemeenten en ondernemers positief over de pilot. Dat was dé eden om mee te doen. Andere partijen is in het kader van de pilot alleen niet om hun mening gevraagd. Wat ons betreft is het een gevaarlijke ontwikkeling om overal alcohol te laten verkopen of schenken, iets wat als het aan de VNG ligt mogelijk wordt gemaakt. En bovendien: het kan toch niet zo zijn dat regels over gezondheid en alcohol in de ene gemeente anders zijn dan in de andere?”

Regels zijn er niet-voor-niets

Om ervoor te zorgen dat er op een goede en verstandige manier wordt omgegaan met alcohol, zijn er regels over wie, waar en onder welke voorwaarden (vergunning, opleidingseisen, inrichtingseisen) alcohol mag schenken. Deze regels en uitgangspunten voor de volksgezondheid zijn wat KHN betreft nog steeds net zo belangrijk als toen de eerste alcoholwet werd gemaakt. De VNG stelt nu voor om de wet zo aan te passen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of mengvormen van horeca (met alcohol) en winkelvormen wel of niet zijn toegestaan en zo ja onder welke voorwaarden. Wat ons betreft een slecht voorstel.

Voorstel VNG: vrijbrief verkoop alcohol

Het voorstel van de VNG kan bijvoorbeeld betekenen dat in de ene gemeente wordt toegestaan dat kledingzaken alcohol mogen weggeven of verkopen, en in de andere gemeente niet. Een gemeente kan bovendien zelf bepalen of er vergunningeisen gelden en of er wel/niet een Verklaring Sociale Hygiëne nodig is.

Lees verder

VNG: Mengvormen winkel horeca hebben positief effect

Het toestaan van mengvormen in winkels en horecabedrijven heefteen positief resultaat voor klanten, ondernemers en winkelgebieden. Dit is de conclusie van de pilot mengvormen Drank- en Horecawet in 34 gemeenten. De VNG pleit er daarom voor om de Drank- en Horecawet aan te passen en de gemeente de bevoegdheid te geven te beslissen of gemengde horeca en winkelvormen wel of niet in de gemeente zijn toegestaan.

Gedurende een jaar heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten ontplooid op het gebied van mengvormen. Zo kon een slijter een proeverij organiseren, mocht een café cadeauverpakkingen met bieren verkopen, en een restaurant de messen verkopen die ze daar zelf gebruiken. De resultaten van de proef zijn te lezen in het eindrapport Pilot mengvormen Drank- en Horecawet. In het rapport kunt u ook lezen wat het toestaan van mengvormen betekent voor de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke handhaving.

Belangrijkste conclusies:

  • Zowel gemeenten als ondernemers zijn ervan overtuigd dat mengvormen gecontinueerd moeten worden in een aangepaste DHW.
  • Mengvormen waarbij niet-alcohol gerelateerde producten worden verkocht worden als nevenactiviteit beoordeeld.
  • Het organiseren van proeverijen (bijvoorbeeld bij een slijter) wordt positief beoordeeld.
  • Er is draagvlak voor het schenken of verkopen van alcohol bij zowel gemeenten als ondernemers als dat in het verlengde ligt van de hoofdactiviteit. Dat houdt in dat het schenken of de verkoop van alcohol altijd een nevenactiviteit is.

Lees verder

Jongeren in Hoogeveen komen gemakkelijk aan alcohol

Jongeren onder de 18 kunnen in cafés, sportkantines en slijterijen in Hoogeveen simpel aan alcoholhoudende dranken komen. Dat blijkt uit een nalevingsonderzoek met mysteryshoppers. Van de 25 aankooppogingen slaagden maar liefst 22. Supermarkten, die nu niet zijn onderzocht, doen het veel beter.

Lees verder

Terneuzen gaat strenger controleren op alcohol onder de 18

De gemeente Terneuzen gaat scherper controleren op het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Cafés en andere horecagelegenheden krijgen vrijdag een waarschuwingsbrief. Aanleiding is een steekproef in het Terneuzense uitgaansleven eerder dit jaar.

Lees verder >