PERSBERICHT: Gezondheidsorganisaties bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

VNG wil dat gemeenten de ruimte krijgen om het schenken en de verkoop van alcohol te vergemakkelijken

Afgelopen vrijdag liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het uitkomen van een onderzoeksrapport weten (www.vng.nl) dat zij bij de politiek gaat pleiten voor aanpassing van de Drank- en Horecawet.  Zij wenst dat elke gemeente de bevoegdheid krijgt te beslissen waar (anders dan alleen in de horeca) alcohol geschonken mag worden en in welke winkels (anders dan alleen in levensmiddelenwinkels en slijterijen) alcohol voor thuisgebruik mag worden verkocht. In de praktijk zal deze vorm van blurring (verwatering van de bestaande alcoholwet) ertoe leiden dat het aanbod van alcohol voor winkelende bezoekers van binnensteden sterk wordt verruimd. Dertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties adviseren dit niet te doen.

Minder verkooppunten is beter

De gezondheidsorganisaties wijzen erop dat uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat uitbreiding van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is risico’s heeft voor de volksgezondheid. Zij pleiten juist voor een beperking van het aantal alcoholverkooppunten en adviseren om de bestaande duidelijke wettelijke regels met betrekking tot de verkoop van alcohol te handhaven. Dus geen wijn of bier bij de kapper of kledingwinkels, geen proeverijen in supermarkten en geen verkoop van kratten bier in de horeca.

Alcohol wordt normaal

Als blurring wordt toegestaan krijgt alcohol meer en meer het imago van een normaal dagelijks te gebruiken consumptieartikel. Deze trend staat lijnrecht tegenover de toegenomen kennis over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik. Zo geeft de Gezondheidsraad aan dat niet-drinken de meest gezonde keuze is. Zij adviseert drinkers zich daarom te beperken tot maximaal één glas per dag. Ook de WHO benadrukt het belang van een beperking van de beschikbaarheid van alcohol. Het normaliseren van alcoholgebruik en het verruimen van het aantal verkooppunten heeft ook als gevolg dat kinderen en jongeren volwassenen steeds vaker zien drinken. Onderzoek leert dat goed voorbeeldgedrag van ouders sterk medebepalend is voor het voorkomen van alcoholgebruik door hun kinderen.

Gesprek over alcoholbeleid

De gezondheidsorganisaties hebben eerder aangeven in gesprek te willen met rijk en gemeenten over de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de wijze waarop gemeenten het lokale alcoholbeleid vormgeven.

De gezondheidsorganisaties delen de zorgen van de gemeenten als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid van de binnensteden, maar dat mag niet ten koste gaan van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Bovendien moet voorkomen worden dat de lokale regelgeving over de verkoop van alcohol per gemeente sterk uiteen gaat lopen en dat er in de praktijk onvoldoende handhavingscapaciteit is om de naleving van met name de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar te controleren.

Economische belangen mogen in de visie van de gezondheidsorganisaties niet prevaleren boven volksgezondheids- en veiligheidsbelangen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Brijder Jeugd

FAS Stichting Nederland

Indigo B.V./ Indigo Preventie

Iriszorg

Jellinek

Mondriaan GGZ

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs

Novadic-Kentron

Samenwerkende GezondheidsFondsen

Tactus Verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

Hogeschool Windesheim, lectoraat verslaving(spreventie)