Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel Wet regulering mengformules

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel ’Wet regulering mengformules’ van het Tweede Kamerlid Ziengs. Het advies van de Afdeling advisering is op 12 juni 2020 openbaar gemaakt.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt een vermenging van functies mogelijk tussen detailhandel, dienstverlening, horeca en slijterijen. Winkels en dienstverleners (zoals de kapper) voor wie dat nu op grond van de Drank- en Horecawet niet is toegestaan, krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om alcohol te schenken of te verkopen. Op dit moment verbiedt de Drank- en Horecawet dat. Het doel van deze maatregel is het aantrekkelijker maken van winkelgebieden voor consumenten.

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk dat tankstations alcohol mogen verkopen. De Drank- en Horecawet verbiedt dit nu, om rijden onder invloed zoveel mogelijk tegen te gaan.

Noodzaak, volksgezondheid en verkeersveiligheid

Het wetsvoorstel maakt de regels voor het verkopen en schenken van alcohol soepeler. De Afdeling advisering wijst erop dat dat niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen en voorkomen van drankmisbruik. De Drank- en Horecawet doet dat door het aantal verkooppunten te beperken en de verantwoordelijkheden van ondernemers te benadrukken. De Afdeling advisering mist een toelichting op de effecten van het voorstel op de volksgezondheid.

De Afdeling advisering is er verder niet van overtuigd dat de mengvormen die de initiatiefnemer voorstelt, daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van winkelgebieden. De initiatiefnemer zou beter moeten toelichten dat de mengvormen noodzakelijk zijn om te zorgen voor meer bezoekers aan winkelgebieden en minder leegstand van (winkel)panden.

Bij het voorstel om de verkoop van alcohol door tankstations toe te staan mist de Afdeling advisering een afweging tussen de mogelijke (economische) voordelen daarvan en de effecten op de verkeersveiligheid. Het nut en de noodzaak van dit onderdeel van het voorstel is daardoor onvoldoende onderbouwd. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, is het advies van dit onderdeel van het wetsvoorstel af te zien.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121392/samenvatting-advies/