Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel Wet regulering mengformules

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel ’Wet regulering mengformules’ van het Tweede Kamerlid Ziengs. Het advies van de Afdeling advisering is op 12 juni 2020 openbaar gemaakt.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt een vermenging van functies mogelijk tussen detailhandel, dienstverlening, horeca en slijterijen. Winkels en dienstverleners (zoals de kapper) voor wie dat nu op grond van de Drank- en Horecawet niet is toegestaan, krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om alcohol te schenken of te verkopen. Op dit moment verbiedt de Drank- en Horecawet dat. Het doel van deze maatregel is het aantrekkelijker maken van winkelgebieden voor consumenten.

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk dat tankstations alcohol mogen verkopen. De Drank- en Horecawet verbiedt dit nu, om rijden onder invloed zoveel mogelijk tegen te gaan.

Noodzaak, volksgezondheid en verkeersveiligheid

Het wetsvoorstel maakt de regels voor het verkopen en schenken van alcohol soepeler. De Afdeling advisering wijst erop dat dat niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen en voorkomen van drankmisbruik. De Drank- en Horecawet doet dat door het aantal verkooppunten te beperken en de verantwoordelijkheden van ondernemers te benadrukken. De Afdeling advisering mist een toelichting op de effecten van het voorstel op de volksgezondheid.

De Afdeling advisering is er verder niet van overtuigd dat de mengvormen die de initiatiefnemer voorstelt, daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van winkelgebieden. De initiatiefnemer zou beter moeten toelichten dat de mengvormen noodzakelijk zijn om te zorgen voor meer bezoekers aan winkelgebieden en minder leegstand van (winkel)panden.

Bij het voorstel om de verkoop van alcohol door tankstations toe te staan mist de Afdeling advisering een afweging tussen de mogelijke (economische) voordelen daarvan en de effecten op de verkeersveiligheid. Het nut en de noodzaak van dit onderdeel van het voorstel is daardoor onvoldoende onderbouwd. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, is het advies van dit onderdeel van het wetsvoorstel af te zien.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121392/samenvatting-advies/

Geen alcohol meer bij concerten en festivals?

Vanaf 1 juli mogen vergunningsplichtige evenementen in Nederland weer op grotere schaal georganiseerd worden, mits aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste is dat de bezoekers van een evenement op elk moment anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Enkele burgemeesters stellen nu voor om een alcoholverbod in te voeren bij concerten en (muziek)festivals, omdat ze verwachten dat mensen na het nuttigen van een (flinke) hoeveelheid alcohol zich minder goed aan die gedragsregel zouden houden.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zegt dat organisatoren in zijn regio er rekening mee moeten houden dat zij straks wellicht geen alcohol mogen schenken. Dat kan wat hem betreft namelijk een voorwaarde worden voor het afgeven van een vergunning, in de gezamenlijke strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, denkt na over een alcoholverbod voor concerten en festivals. Volgens Aboutaleb is alcohol veelal een verdienmodel. “En als alcohol in het spel is, is niet aannemelijk dat de anderhalve meter wordt aangehouden.

verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren de Tweede Kamer de resultaten gestuurd van een verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren van 14 tot en met 17 jaar.

Het onderzoek toont aan dat het afgelopen jaar 57% van alle jongeren alcohol heeft gedronken. 19% van de drinkende jongeren kocht dit bij commerciële bronnen, 97% maakte gebruik van sociale bronnen, zoals oudere vrienden (73%), ouders (32%), broers en zussen (6%). In 2019 kochten jongeren met name zwak-alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden (55%), supermarkten (16%), avondwinkels (12%), sportkantines (10%), cafetaria’s (9%) en slijterijen (9%).

Uit vergelijking met de resultaten van eenzelfde onderzoek in 2015 komt naar voren dat het deel van de drinkende jongeren dat de alcoholhoudende dranken van hun ouders krijgt is gedaald van 51% in 2015 naar 32% in 2019

Burgemeester kan last onder dwangsom opleggen bij dronken dienst doen

De burgemeester van Reimerswaal legde vorig jaar een last onder dwangsom op tegen een café-exploitant die zelf dronken was aangetroffen in zijn zaak, wat een overtreding is van art. 20, zesde lid, van de Drank- en Horecawet. De café-exploitant ging daartegen in beroep. Dat werd ongegrond verklaard. Waarop de café-exploitant weer in beroep ging.

De Commissie Bezwaarschriften van Reimerswaal was eerder van mening dat de burgemeester onbevoegd is om een last onder dwangsom op te leggen omdat overtreding van het verbod om dronken dienst te doen in een café alleen strafrechtelijk afgedaan kan worden. De burgemeester was het daarmee niet eens. Zij stelde dat het om een herstelsanctie gaat en niet om een bestraffende sanctie. Betrokkene was al eerder dronken in zijn zaak aangetroffen.

De café-exploitant beweert dat de betrokken politieagenten niet kunnen hebben vastgesteld dat hij kennelijk dronken dienst deed. Er was slechts sprake van een bepaalde mate van dronkenschap ná sluitingstijd.

De rechter vindt dat uit het proces-verbaal van de politie duidelijk wordt dat de café-exploitant kennelijk dronken dienst deed. Hij was zwaar onder invloed en zo dronken worden in de tijd na sluitingstijd is onmogelijk. Overigens was er nog een cafébezoeker aanwezig, die ook drank was ingeschonken, dus betrokkene overtrad de sluitingstijd en deed dus nog dienst.

De rechter oordeelt dat bij dronken dienst doen geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd, maar de afdoening strafrechtelijk dient te geschieden. Dit laat – naar het oordeel van de rechtbank – onverlet dat de burgemeester een last onder dwangsom kan opleggen. Dat is namelijk een herstelsanctie. De handhaving van art. 20, zesde lid, is niet de taak van de gemeentelijke boa’s, maar van anderen, wat in dit geval ook zo was. De controle werd uitgevoerd door de politie.

De café-exploitant wordt in het ongelijk gesteld.

Uitspraak is te lezen op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1672

Horeca blijft nog zeker tot 20 mei gesloten

De meeste maatregelen van de intelligente lockdown, zoals het de sluiting van cafés en restaurants, en de bezoekregeling van verpleeghuizen, worden met ten minste drie weken verlengd: tot 20 mei.

Klik voor het hele bericht op onderstaande link.

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/04/lockdown-wordt-verlengd-horeca-blijft-nog-zeker-tot-20-mei-gesloten-101334879?_ga=2.85877210.276074438.1588094925-516130054.1580133594

Geen jonge comazuipers meer

Door de coronacrisis is het alcoholmisbruik onder beginnende, jonge drinkers in de regio West-Brabant drastisch afgenomen. De ziekenhuizen in West-Brabant hebben in de eerste vijf weken van de crisis zelfs geen enkele jonge comadrinker doorverwezen naar Novadic-Kentron.

Dat zegt preventiemedewerker Alex van Dongen van de verslavingszorgorganisatie.

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7909/geen-jonge-comazuipers-meer-#p3454

Slagingspercentage examen Drank- en Horecawet online

Het examenbureau EXTH heeft de slagingspercentages van 2019 gepubliceerd. In totaal is 41,4% geslaagd voor het onderdeel boeterapport. Voor het onderdeel wettelijke kaders Drank- en Horecawet is 54,5% geslaagd voor het examen. Kijk in de bijlage voor alle examen uitslagen.

Horeca dicht tot 28 april vanwege coronavirus, geen evenementen tot 1 juni.

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Alcoholbesluit en Alcoholregeling ter consultatie voorgelegd

Vandaag is de consultatie van het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling gestart. Tot 11 mei kan op deze documenten gereageerd worden.

Het Alcoholbesluit bevat onder meer regels over het beschikken over en het hanteren van een geborgde werkwijze die moet waarborgen dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank slechts afgeleverd wordt bij een meerderjarige, op het door de geadresseerde aangegeven adres of bij een distributiepunt. Daartoe zullen de verkopers afspraken moeten maken met bezorgers.

Ook regelt het Alcoholbesluit de voorwaarden waaronder in slijterijen betaalde proeverijen of cursussen gegeven mogen worden. Uit het Alcoholbesluit blijkt dat dat voortaan in principe mag in elke slijterij, ook die bij supermarkten en zonder tweede voldoende grote extra ruimte. E.e.a. onder voorwaarden en mits toegestaan op grond van een gemeentelijke verordening.
De Alcoholregeling bevat onder meer regels over het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem bij de online of telefonische aankoop van alcoholhoudende drank.

Verder bepaalt de Alcoholregeling de hoogte van de (kostendekkende) tarieven die de nieuw op te richten Landelijke commissie sociale hygiëne in rekening zal mogen brengen bij elke aanvraag van een erkenning van een diploma als bewijsstuk, een inschrijving in het Register sociale hygiëne en een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Daarnaast worden alle vigerende, op de Drank- en Horecawet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële besluiten ingetrokken en de inhoud ervan samengevoegd in het Alcoholbesluit resp. de Alcoholregeling. Er zal dus maar één op de Alcoholwet gebaseerde algemene maatregel van bestuur zijn en één op de Alcoholwet gebaseerde Alcoholregeling

Mysteryshoppers laten zien: veel jongeren kunnen in Ooststellingwerf gewoon alcohol kopen

Van de achttien keer dat 17-jarige mysteryshoppers in Ooststellingwerf de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol onderzochten, werd er veertien maal toch alcohol verkocht. Slechts vier keer werden de regels voor alcoholverkoop nageleefd. Dit komt neer op 22,2%. Het gemiddelde nalevingspercentage in Fryslân is 36,6%.

https://nieuweooststellingwerver.nl/artikel/1071087/mysteryshoppers-laten-zien-veel-jongeren-kunnen-gewoon-alcohol-kopen.html