Dertig hoogleraren uiten zorgen over blurring-plannen kabinet

Dertig prominente hoogleraren hebben in een brief hun zorgen geuit over het voornemen van het kabinet om mengformules (blurring) toe te staan. Winkeliers mogen dan alcohol schenken, bijvoorbeeld in de boekhandel of bij de kapper.

Volgens de hoogleraren staat reguleren van blurring haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat beperking van beschikbaarheid een van de meest effectieve vormen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar blurring. De uitkomsten daarvan zijn klip en klaar. Blurring heeft negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde. Verder zijn de positieve economische effecten nog niet helder.

De hoogleraren concluderen dat blurring met alcohol niet past in een kabinetsbeleid gericht op omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.
Bron: trimbos.nl.

Strengere leeftijdscontrole Albert Heijn bij verkoop alcohol en tabak

Albert Heijn gaat dit jaar de controles bij de verkoop van alcoholhoudende dranken en tabak verder opvoeren. Daarmee houden zij zich aan het naleven van NIX18 waar jongeren in worden opgeroepen om voor hun 18e niet te drinken en te roken.

Samen met Gall & Gall verkoopt Albert Heijn geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Zowel de medewerkers als de medewerkers van Gall & Gall vragen bij aankoop van alcohol om legitimatie aan alle mensen onder de 25 jaar. Daarom organiseert Albert Heijn trainingen en gebruiken ze verschillende middelen om dit te handhaven. Om er zeker van te zijn dat de klant oud genoeg is, controleren zij de leeftijdsgrens tot 25 jaar. Ook de uitingen van de campagne NIX18 zijn zichtbaar in de winkels.

Het nalevingsprobleem doet zich volgens Albert Heijn met name voor in winkels van franchisers. De landelijke score op dit moment is 67%, franchise-filialen scoren op dit moment 52% op alcohol’.

Bron: rtvwestfriesland.nl.

Samenwerking NVDI – iCertified

De Nederlandse vereniging voor Drank- en Horecawet inspecteurs (NVDI) biedt haar leden de kennisapp en webomgeving (e-learning) van iCertified aan.

De NVDI vind het belangrijk om de leden van de vereniging een tool te bieden waarmee zij het gehele jaar hun informatie over de Drank- en Horecawet (DHW) kunnen inzien en zichzelf kunnen blijven scholen.

De kennisapp van iCertified biedt de module Drank- en Horecawet (DHW) in digitale vorm aan waarbij 24-7 inzage in wetgeving en onderling contact tussen de leden kan plaatsvinden.
Daarnaast kunnen de DHW-inspecteurs de kennisquiz spelen om kennis op peil te houden.

iCertified is blij met de keus van de NVDI om de drank en horecawet voor de landelijke inspecteurs aan te bieden.

Zoals de website van de NVDI op de homepage vermeldt:
“De NVDI maakt uitwisseling en kennisoverdracht over de Drank- en Horecawet mogelijk.
Het is een vereniging voor en door DHW-inspecteurs.”

iCertified vult hierbij aan:
“Wij zien veel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en gemeentelijke dhw-toezichthouders gebruik maken van onze e-learning en kennisapp. Zodoende zijn wij erg blij dat de landelijke vereniging zich nu ook bij ons aansluit om de kennis up to date te houden.

De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt.

https://www.trouw.nl/binnenland/scherpere-regels-voor-alcoholgebruik-gaan-later-in~b4530b7d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F

Terug kijken debat:

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wijziging-van-de-drank-en-horecawet-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel Wet regulering mengformules

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel ’Wet regulering mengformules’ van het Tweede Kamerlid Ziengs. Het advies van de Afdeling advisering is op 12 juni 2020 openbaar gemaakt.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt een vermenging van functies mogelijk tussen detailhandel, dienstverlening, horeca en slijterijen. Winkels en dienstverleners (zoals de kapper) voor wie dat nu op grond van de Drank- en Horecawet niet is toegestaan, krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om alcohol te schenken of te verkopen. Op dit moment verbiedt de Drank- en Horecawet dat. Het doel van deze maatregel is het aantrekkelijker maken van winkelgebieden voor consumenten.

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk dat tankstations alcohol mogen verkopen. De Drank- en Horecawet verbiedt dit nu, om rijden onder invloed zoveel mogelijk tegen te gaan.

Noodzaak, volksgezondheid en verkeersveiligheid

Het wetsvoorstel maakt de regels voor het verkopen en schenken van alcohol soepeler. De Afdeling advisering wijst erop dat dat niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen en voorkomen van drankmisbruik. De Drank- en Horecawet doet dat door het aantal verkooppunten te beperken en de verantwoordelijkheden van ondernemers te benadrukken. De Afdeling advisering mist een toelichting op de effecten van het voorstel op de volksgezondheid.

De Afdeling advisering is er verder niet van overtuigd dat de mengvormen die de initiatiefnemer voorstelt, daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van winkelgebieden. De initiatiefnemer zou beter moeten toelichten dat de mengvormen noodzakelijk zijn om te zorgen voor meer bezoekers aan winkelgebieden en minder leegstand van (winkel)panden.

Bij het voorstel om de verkoop van alcohol door tankstations toe te staan mist de Afdeling advisering een afweging tussen de mogelijke (economische) voordelen daarvan en de effecten op de verkeersveiligheid. Het nut en de noodzaak van dit onderdeel van het voorstel is daardoor onvoldoende onderbouwd. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, is het advies van dit onderdeel van het wetsvoorstel af te zien.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121392/samenvatting-advies/

Geen alcohol meer bij concerten en festivals?

Vanaf 1 juli mogen vergunningsplichtige evenementen in Nederland weer op grotere schaal georganiseerd worden, mits aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste is dat de bezoekers van een evenement op elk moment anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Enkele burgemeesters stellen nu voor om een alcoholverbod in te voeren bij concerten en (muziek)festivals, omdat ze verwachten dat mensen na het nuttigen van een (flinke) hoeveelheid alcohol zich minder goed aan die gedragsregel zouden houden.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zegt dat organisatoren in zijn regio er rekening mee moeten houden dat zij straks wellicht geen alcohol mogen schenken. Dat kan wat hem betreft namelijk een voorwaarde worden voor het afgeven van een vergunning, in de gezamenlijke strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, denkt na over een alcoholverbod voor concerten en festivals. Volgens Aboutaleb is alcohol veelal een verdienmodel. “En als alcohol in het spel is, is niet aannemelijk dat de anderhalve meter wordt aangehouden.

verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren de Tweede Kamer de resultaten gestuurd van een verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren van 14 tot en met 17 jaar.

Het onderzoek toont aan dat het afgelopen jaar 57% van alle jongeren alcohol heeft gedronken. 19% van de drinkende jongeren kocht dit bij commerciële bronnen, 97% maakte gebruik van sociale bronnen, zoals oudere vrienden (73%), ouders (32%), broers en zussen (6%). In 2019 kochten jongeren met name zwak-alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden (55%), supermarkten (16%), avondwinkels (12%), sportkantines (10%), cafetaria’s (9%) en slijterijen (9%).

Uit vergelijking met de resultaten van eenzelfde onderzoek in 2015 komt naar voren dat het deel van de drinkende jongeren dat de alcoholhoudende dranken van hun ouders krijgt is gedaald van 51% in 2015 naar 32% in 2019

Burgemeester kan last onder dwangsom opleggen bij dronken dienst doen

De burgemeester van Reimerswaal legde vorig jaar een last onder dwangsom op tegen een café-exploitant die zelf dronken was aangetroffen in zijn zaak, wat een overtreding is van art. 20, zesde lid, van de Drank- en Horecawet. De café-exploitant ging daartegen in beroep. Dat werd ongegrond verklaard. Waarop de café-exploitant weer in beroep ging.

De Commissie Bezwaarschriften van Reimerswaal was eerder van mening dat de burgemeester onbevoegd is om een last onder dwangsom op te leggen omdat overtreding van het verbod om dronken dienst te doen in een café alleen strafrechtelijk afgedaan kan worden. De burgemeester was het daarmee niet eens. Zij stelde dat het om een herstelsanctie gaat en niet om een bestraffende sanctie. Betrokkene was al eerder dronken in zijn zaak aangetroffen.

De café-exploitant beweert dat de betrokken politieagenten niet kunnen hebben vastgesteld dat hij kennelijk dronken dienst deed. Er was slechts sprake van een bepaalde mate van dronkenschap ná sluitingstijd.

De rechter vindt dat uit het proces-verbaal van de politie duidelijk wordt dat de café-exploitant kennelijk dronken dienst deed. Hij was zwaar onder invloed en zo dronken worden in de tijd na sluitingstijd is onmogelijk. Overigens was er nog een cafébezoeker aanwezig, die ook drank was ingeschonken, dus betrokkene overtrad de sluitingstijd en deed dus nog dienst.

De rechter oordeelt dat bij dronken dienst doen geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd, maar de afdoening strafrechtelijk dient te geschieden. Dit laat – naar het oordeel van de rechtbank – onverlet dat de burgemeester een last onder dwangsom kan opleggen. Dat is namelijk een herstelsanctie. De handhaving van art. 20, zesde lid, is niet de taak van de gemeentelijke boa’s, maar van anderen, wat in dit geval ook zo was. De controle werd uitgevoerd door de politie.

De café-exploitant wordt in het ongelijk gesteld.

Uitspraak is te lezen op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1672

Horeca blijft nog zeker tot 20 mei gesloten

De meeste maatregelen van de intelligente lockdown, zoals het de sluiting van cafés en restaurants, en de bezoekregeling van verpleeghuizen, worden met ten minste drie weken verlengd: tot 20 mei.

Klik voor het hele bericht op onderstaande link.

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/04/lockdown-wordt-verlengd-horeca-blijft-nog-zeker-tot-20-mei-gesloten-101334879?_ga=2.85877210.276074438.1588094925-516130054.1580133594