Apeldoorn pakt bedrijfsborrels aan

La Paloma, een glasbedrijf in Apeldoorn, houdt in een besloten setting regelmatig een vrijdagmiddag- of zaterdagmiddagborrel. Voor zo’n borrel vorig jaar hangt het bedrijf een last onder dwangsom boven het hoofd. De zaak is nu aanhangig bij de Bezwarencommissie van de gemeente, die over 6 weken uitspraak doet.

Uit het bedrijfspand klonk vorig jaar maart volgens toezichthouders harde muziek. Ook waren er discolampen te zien en liepen twee ‘beschonken’ personen het pand uit. Aangezien La Paloma geen slijterij of horecabedrijf is en ook niet over vergunningen beschikt om alcohol te schenken, werd een overtreding geconstateerd op basis van de Alcoholwet. Eigenaar Jerry Kers van La Paloma kreeg een last onder dwangsom van € 2.500 opgelegd. Bij een volgende overtreding dient hij deze dwangsom te betalen.

Een woordvoerder namens de burgemeester lichtte zijn beleid toe bij de Bezwarencommissie: “Een borrel op de werkvloer is in strijd met de Alcoholwet, dat weten een hoop mensen niet.” Herman Bakhuis, de advocaat van La Paloma, wijst erop dat de borrel plaatsvond in een besloten ruimte die niet voor publiek is opengesteld.

:Bronnen: glasinbeeld.nlad.nldestentor.nl en trouw.nl.

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat is er veranderend?

Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:

  • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Al jaren een wens van gemeenten.)

Verordening gemeenten

  • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
  • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
  • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.
  • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Bron: vng.nl

Dertig hoogleraren uiten zorgen over blurring-plannen kabinet

Dertig prominente hoogleraren hebben in een brief hun zorgen geuit over het voornemen van het kabinet om mengformules (blurring) toe te staan. Winkeliers mogen dan alcohol schenken, bijvoorbeeld in de boekhandel of bij de kapper.

Volgens de hoogleraren staat reguleren van blurring haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat beperking van beschikbaarheid een van de meest effectieve vormen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar blurring. De uitkomsten daarvan zijn klip en klaar. Blurring heeft negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde. Verder zijn de positieve economische effecten nog niet helder.

De hoogleraren concluderen dat blurring met alcohol niet past in een kabinetsbeleid gericht op omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.
Bron: trimbos.nl.

Strengere leeftijdscontrole Albert Heijn bij verkoop alcohol en tabak

Albert Heijn gaat dit jaar de controles bij de verkoop van alcoholhoudende dranken en tabak verder opvoeren. Daarmee houden zij zich aan het naleven van NIX18 waar jongeren in worden opgeroepen om voor hun 18e niet te drinken en te roken.

Samen met Gall & Gall verkoopt Albert Heijn geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Zowel de medewerkers als de medewerkers van Gall & Gall vragen bij aankoop van alcohol om legitimatie aan alle mensen onder de 25 jaar. Daarom organiseert Albert Heijn trainingen en gebruiken ze verschillende middelen om dit te handhaven. Om er zeker van te zijn dat de klant oud genoeg is, controleren zij de leeftijdsgrens tot 25 jaar. Ook de uitingen van de campagne NIX18 zijn zichtbaar in de winkels.

Het nalevingsprobleem doet zich volgens Albert Heijn met name voor in winkels van franchisers. De landelijke score op dit moment is 67%, franchise-filialen scoren op dit moment 52% op alcohol’.

Bron: rtvwestfriesland.nl.

Samenwerking NVDI – iCertified

De Nederlandse vereniging voor Drank- en Horecawet inspecteurs (NVDI) biedt haar leden de kennisapp en webomgeving (e-learning) van iCertified aan.

De NVDI vind het belangrijk om de leden van de vereniging een tool te bieden waarmee zij het gehele jaar hun informatie over de Drank- en Horecawet (DHW) kunnen inzien en zichzelf kunnen blijven scholen.

De kennisapp van iCertified biedt de module Drank- en Horecawet (DHW) in digitale vorm aan waarbij 24-7 inzage in wetgeving en onderling contact tussen de leden kan plaatsvinden.
Daarnaast kunnen de DHW-inspecteurs de kennisquiz spelen om kennis op peil te houden.

iCertified is blij met de keus van de NVDI om de drank en horecawet voor de landelijke inspecteurs aan te bieden.

Zoals de website van de NVDI op de homepage vermeldt:
“De NVDI maakt uitwisseling en kennisoverdracht over de Drank- en Horecawet mogelijk.
Het is een vereniging voor en door DHW-inspecteurs.”

iCertified vult hierbij aan:
“Wij zien veel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en gemeentelijke dhw-toezichthouders gebruik maken van onze e-learning en kennisapp. Zodoende zijn wij erg blij dat de landelijke vereniging zich nu ook bij ons aansluit om de kennis up to date te houden.

De nieuwe alcoholwet zal een half jaar later ingaan dan gepland, op 1 juli 2021. Dat kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) aan tijdens een debat in de Tweede Kamer over de wet, die de drank- en horecawet vervangt.

https://www.trouw.nl/binnenland/scherpere-regels-voor-alcoholgebruik-gaan-later-in~b4530b7d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F

Terug kijken debat:

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wijziging-van-de-drank-en-horecawet-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie

Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel Wet regulering mengformules

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel ’Wet regulering mengformules’ van het Tweede Kamerlid Ziengs. Het advies van de Afdeling advisering is op 12 juni 2020 openbaar gemaakt.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt een vermenging van functies mogelijk tussen detailhandel, dienstverlening, horeca en slijterijen. Winkels en dienstverleners (zoals de kapper) voor wie dat nu op grond van de Drank- en Horecawet niet is toegestaan, krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om alcohol te schenken of te verkopen. Op dit moment verbiedt de Drank- en Horecawet dat. Het doel van deze maatregel is het aantrekkelijker maken van winkelgebieden voor consumenten.

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast mogelijk dat tankstations alcohol mogen verkopen. De Drank- en Horecawet verbiedt dit nu, om rijden onder invloed zoveel mogelijk tegen te gaan.

Noodzaak, volksgezondheid en verkeersveiligheid

Het wetsvoorstel maakt de regels voor het verkopen en schenken van alcohol soepeler. De Afdeling advisering wijst erop dat dat niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen en voorkomen van drankmisbruik. De Drank- en Horecawet doet dat door het aantal verkooppunten te beperken en de verantwoordelijkheden van ondernemers te benadrukken. De Afdeling advisering mist een toelichting op de effecten van het voorstel op de volksgezondheid.

De Afdeling advisering is er verder niet van overtuigd dat de mengvormen die de initiatiefnemer voorstelt, daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van winkelgebieden. De initiatiefnemer zou beter moeten toelichten dat de mengvormen noodzakelijk zijn om te zorgen voor meer bezoekers aan winkelgebieden en minder leegstand van (winkel)panden.

Bij het voorstel om de verkoop van alcohol door tankstations toe te staan mist de Afdeling advisering een afweging tussen de mogelijke (economische) voordelen daarvan en de effecten op de verkeersveiligheid. Het nut en de noodzaak van dit onderdeel van het voorstel is daardoor onvoldoende onderbouwd. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, is het advies van dit onderdeel van het wetsvoorstel af te zien.

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121392/samenvatting-advies/

Geen alcohol meer bij concerten en festivals?

Vanaf 1 juli mogen vergunningsplichtige evenementen in Nederland weer op grotere schaal georganiseerd worden, mits aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste is dat de bezoekers van een evenement op elk moment anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Enkele burgemeesters stellen nu voor om een alcoholverbod in te voeren bij concerten en (muziek)festivals, omdat ze verwachten dat mensen na het nuttigen van een (flinke) hoeveelheid alcohol zich minder goed aan die gedragsregel zouden houden.

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zegt dat organisatoren in zijn regio er rekening mee moeten houden dat zij straks wellicht geen alcohol mogen schenken. Dat kan wat hem betreft namelijk een voorwaarde worden voor het afgeven van een vergunning, in de gezamenlijke strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, denkt na over een alcoholverbod voor concerten en festivals. Volgens Aboutaleb is alcohol veelal een verdienmodel. “En als alcohol in het spel is, is niet aannemelijk dat de anderhalve meter wordt aangehouden.

verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren de Tweede Kamer de resultaten gestuurd van een verkrijgbaarheidsonderzoek van alcoholhoudende dranken onder jongeren van 14 tot en met 17 jaar.

Het onderzoek toont aan dat het afgelopen jaar 57% van alle jongeren alcohol heeft gedronken. 19% van de drinkende jongeren kocht dit bij commerciële bronnen, 97% maakte gebruik van sociale bronnen, zoals oudere vrienden (73%), ouders (32%), broers en zussen (6%). In 2019 kochten jongeren met name zwak-alcoholhoudende dranken in horecagelegenheden (55%), supermarkten (16%), avondwinkels (12%), sportkantines (10%), cafetaria’s (9%) en slijterijen (9%).

Uit vergelijking met de resultaten van eenzelfde onderzoek in 2015 komt naar voren dat het deel van de drinkende jongeren dat de alcoholhoudende dranken van hun ouders krijgt is gedaald van 51% in 2015 naar 32% in 2019